Privacy statement

Little Big Wines, headquartered at Broekhovenseweg 9a 5561 TT Riethoven, is responsible for processing personal data as mentioned in this Privacy Statement.

Contact details:

www.littlebigwines.nl
jenny@littlebigwines.nl

Broekhovenseweg 9a
5561 TT Riethoven
+31638210011

Personal data we collect
Little Big Wines holds your personal data because you make use of our services and/or provided us your contact details. Below you will find an overview of the data we could hold about you:

- First and last name

- Gender

- Birth date

- Postal address

- Telephone number

- E-mail address

Special and/or sensitive data we collect
Our website/service doesn´t intend to collect data about website visitors who are under 18. Unless they have their parent´s or guardian´s consent. However, we cannot check whether a visitor is above 18. Therefor we encourage parents to be involved in the online acivities of their children to ensure that no information is collected without parental consent. If you believe we have collected data of a minor without parental consent, please contact us at jenny@littlebigwines.nl and we will delete this data.

Why we collect your personal data
Little Big Wines collects your personal data:

- to complete your payments

- to send you our newsletter

- to be able to call or e-mail you if needed to perform our services

- to inform you about changes to our products and services

- to provide you our goods and services

Automated decision making
Little Big Wines does not take decisions based on solely automated processing. A decision based solely on automated processing is a decision with no human involvement in the decision process.

How long we hold your personal data
Little Big Wines will not hold your personal data for longer than is necessary for the purposes described in this policy. We employ the following data retention periods for the different categories:

- The email-address to which Little Big Wines sends you newsletters, will be kept as long as you are subscribed to the newsletter. In each newsletter you will find a link to unsubscribe

 - Your name, last name, address, e-mail, telephone number and birth date will be kept during 5 years for administrative purposes concering the WSET courses.

Sharing your personal data with third parties
Little Big Wines does not sell your information with third parties and will only share your information if necessary for meeting our agreement with you or to comply with legal obligations. WSET (Wine and Spirit Education Trust) requires your infomation to sit their exams and courses. Vinovae uses the details to send you the Vinottes. We collect this information and pass it on to them. Here is a link to their privacy policies: https://www.wsetglobal.com/privacy-and-cookie-policy/ and https://www.e-tasting.com/ (see bottom of page).

Cookies, or similar techniques, we use
Little Big Wines does not use cookies or similar techniques.

Access, rectify or erase data
You have the right to access, rectify or erase your data. Moreover, do you have the right to witdraw your consent for activities for which you have previously consented or to object the processing of your data by Little Big Wines.  And you have the right to data portabilty. This means you can request us to send the personal data we have of you, to another organisation. Please send your request to access, recitification, erasure, data portability or withdrawal of your personal data to jenny@littlebigwines.nl. To be sure you made the request yourself, we ask you to send us a copy of your ID. To protect your privacy please mark in black your photo, MRZ (machine readable zone), ID-number and citizen service number. We will answer as soon as possible. Within 4 weeks. Little Big Wines would also like to point out that you have the possibility to file a complaint with the Dutch Data Protection Authority. https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/en/contact-dutch-dpa/contact-us

How we keep your personal data secure
Little Big Wines takes the protection of your personal data very seriously and takes appropriate measures to prevent abuse, loss, unauthorised access, unwanted disclosure and unauthorised changes. If you do feel that your data are not well secures or if there are indications of abuse, please contact us at jenny@littlebigwines.nl.

Policy Update
We may update this policy from time to time to take account of any new business activity or to reflect any changes in law or best practice in relation to data protection.

This policy was last updated on 15 July 2020.

 

Privacyverklaring

Little Big Wines, gevestigd aan de Broekhovenseweg 9a 5561 TT Riethoven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.littlebigwines.nl
jenny@littlebigwines.nl

Broekhovenseweg 9a
5561 TT Riethoven
+31638210011

Persoonsgegevens die wij verwerken
Little Big Wines verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via jenny@littlebigwines.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Little Big Wines verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling

- Verzenden van onze nieuwsbrief

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Om goederen en diensten bij je af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming
Little Big Wines neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Little Big Wines) tussen zit.

Hoe lang we persoongegevens bewaren
Little Big Wines bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën:

- Je e-mailadres waaraan Little Big Wines je de nieuwsbrieven verstuurd, wordt bewaard zolang je hiervoor ingeschreven bent. In iedere nieuwsbrief vind je een link waarmee je je kunt uitschrijven.

- Je voornaam, achternaam, adres, e-mail, telefoonnummer en geboortedatum bewaren wij gedurende 5 jaar voor administratieve doeleinden ten behoeve van de WSET wijncursussen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Little Big Wines verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. De WSET (Wine and Spirit Education Trust) heeft jouw informatie nodig om je deel te kunnen laten nemen aan cursussen en examens en Vinovae gebruikt deze informatie voor de verzending van de Vinottes. Wij verzamelen deze gegevens en geven door aan WSET en Vinovae. Dit zijn de links naar hun privacyverklaringen: https://www.wsetglobal.com/privacy-and-cookie-policy/ en www.e-tasting.com (zie onderaan de pagina).

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Little Big Wines gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Little Big Wines en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar jenny@littlebigwines.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Little Big Wines wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Little Big Wines neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via jenny@littlebigwines.nl.

Update privacyverklaring
Deze verklaring kan van tijd tot tijd bijgewerkt worden om mogelijk nieuwe bedrijfsactiviteiten erin te kunnen verwerken, of om veranderingen in wet of toepassingen omtrent databescherming door te voeren. 

Deze verklaring is voor het laatst bijgewerkt op 15 juli 2020.